Regulamin

 1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.
 2. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za opóźnienia powstałe z przyczyn niezależnych od niego oraz za późniejsze ewentualne skutki z tym związane.
 3. W przypadku sytuacji wyjątkowych, t.j. awaria pojazdu, przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerom inny środek transportu.
 4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez pasażera błędnego adresu odjazdu lub przyjazdu.
 5. Przewoźnik ma prawo odmówić dalszego wykonywania przewozu w sytuacjach gdy:
  • Pasażer ewidentnie nie przestrzega regulaminu
  • Pasażer jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  • Pasażer swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu przejazdu oraz zdrowiu innych podróżujących
  • Pasażer nie posiada dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, niezbędnych w czasie kontroli na drodze lub na granicy
 6. Pasażer powinien oczekiwać pod wskazanych adresem jego odbioru, podanym wcześniej przewoźnikowi.
 7. Pasażer jest zobowiązany do podania dokładnego adresu z którego ma być odebrany oraz pod który ma być dowieziony.
 8. Pasażer ma obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa podczas podróży.
 9. W czasie przerw podczas podróży pasażer ma obowiązek przestrzegania czasu długości przerwy i po jej zakończeniu stawienie się w pojeździe aby nie było konieczne jego poszukiwanie co wiązałoby się z opóźnieniem przewozu.
 10. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
 11. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone współpodróżującym oraz przewoźnikowi.
 12. W przypadku potrzeby zabrania większej ilości bagażu należy zgłosić ten fakt podczas rezerwacji przejazdu. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za przewożony nadbagaż.
 13. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie uiszczenia opłaty za przewóz.
 14. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży bezpośrednio u kierowcy.
 15. W momencie uiszczenia opłaty Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.
 16. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób i mienia od drzwi do drzwi nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika.
 17. Zabrania się przewozu bagażu, przedmiotów i materiałów które mogą zagrażać życiu i zdrowiu innych pasażerów oraz przedmiotów których przewóz jest zabroniony.
 18. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.